ટૅગ્સ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
mobile web editmobile web editNo longer in useના૧,૧૯૪ ફેરફારો
mobile editmobile editNo longer in useના૧,૧૯૪ ફેરફારો
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareહા૧૯૯ ફેરફારો
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૫ ફેરફારો
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૩ ફેરફારો
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૩ ફેરફારો
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
Section blankingSection blankingApplied manually by users and botsહા૧ ફેરફાર
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર